Notice: Trying to get property of non-object in /nfsmnt/hosting2_1/0/7/07fce87a-310d-41bf-b68e-28b912944dd0/email-marketing.sk/app/presenters/BasePresenter.php on line 46
Email Marketing | Podmienky používania

Odosielajte profesionálne emailové kampane pomocou niekoľkých kliknutí

Podmienky používania

Email Marketer (služba) poskytuje nástroj na vytváranie, odosielanie a správu online email marketingových kampaní. V nasledovnom sú uvedené podmienky používania tejto služby.

 1. Úvodné ustanovenia

  Prevádzkovateľom služby je spoločnosť RNDr. Marián Murín - iMprove (ďalej len iMprove), IČO: 41913311, DIČ: 1044778746, spoločnosť zapísaná v ŽR ObÚ v Košiciach, odb.živ.p., č. OŽP-C/2006/01029-2/CR1, č.živ.reg. 820-57498

  Kontakt: RNDr. Marián Murín - iMprove, Hviezdoslavova 7, 040 01 Košice, email: predaj@email-marketing.sk

 2. Servisné služby a podpora

  2.1 Služba je dostupná iba pre osoby, ktoré môžu uzatvárať zmluvy podľa miestneho práva. Bez ohľadu na predchádzajúce, služby nie sú prístupné pre osoby mladšie ako 18 rokov. Ak nie ste oprávnený používať tieto služby, nepoužívajte ich.

  2.2 Služba poskytuje korporátnym web stránkam, web stránkam z oblasti small business a komunitným web stránkam nástroje na prihlásenie web návštevníkov do mailing zoznamov, zbieranie užívateľských dát, tvorbu a odosielanie interaktívnych marketingových kampaní.

  2.3 Pre používanie tejto služby musí zákazník vyplniť registračný formulár. Zákazník poskytne pravdivé, presné, aktuálne, a kompletné informácie tak, ako je požadované v registračnom formulári, a bude pravidelne aktualizovať tieto informácie. Ako súčasť tejto registrácie si zákazník určí e-mailovú adresu a heslo pre Email Marketer konto. Zákazník je zodpovedný za správu a bezpečnosť jeho konta, hesla, súborov a za používanie jeho zákazníckeho konta. iMprove si vyhradzuje právo na odmietnutie registrácie, alebo zrušenie konta, ak usúdi, že nie je vhodné.

 3. Povinnosti a záväzky

  3.1 Toto je zmluva o poskytovaní služby a zákazník nemá povolenú licenciu k žiadnemu inému softvéru, ktorý nie je uvedený v tejto zmluve. Zákazník nesmie, priamo alebo nepriamo vykonávať nasledovné operácie: reverzné inžinierstvo, dekompilovať kód alebo sa inak pokúšať odhaliť zdrojový kód aplikácie, nápady, alebo algoritmus služby, dokumentáciu alebo dáta spojené s touto službou ("Softvérom"), modifikovať, prekladať alebo vytvárať odvodenú aplikáciu alebo kopírovať dáta (okrem archivácie údajov); alebo odstráňovať akékoľvek informácie spojené s vlastníctvom aplikácie.

  3.2 Pri používaní rôznych funkcionalít tejto služby, zákazník môže poskytnúť informácie (ako sú meno, kontaktné informácie alebo ďalšie informácie kvôli registrácii) spoločnosti iMprove. iMprove neposkytne tieto informácie iným stranám a tiež nepovolí iným stranám vidieť tieto informácie.

 4. Ukončenie

  4.1 Zákazník môže požiadať o ukončenie tejto zmluvy kedykoľvek odoslaním emailu na adresu support@email-marketing.sk alebo poslaním listu na adresu RNDr. Marián Murín - iMprove, Hviezdoslavova 7, 040 01 Košice, Slovensko (ďalej len iMprove). Email musí byť odoslaný z adresy elektronickej pošty, ktorú užívateľ zadal pri registrácii, inak nie je možné jeho správne spracovanie.

  4.2 iMprove môže ukončiť túto zmluvu alebo službu kedykoľvek bez udania dôvodu s predchádzajúcim upozornením zákazníka. Takýmto ukončením iMprove nebude mať žiadnu dlžobu voči zákazníkovi a ani voči žiadnej tretej strane. Zákazník môže využívať služby v rámci aktuálneho mesiaca, ktorý si predplatil. Užívateľ a prevádzkovateľ sa dohodli, že vzťahy vzniknuté na základe akéhokoľvek používania Stránky a jej Služieb sa riadia účinným znením Podmienok a ustanoveniami Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. v platnom znení.

  4.3 Po ukončení služby z akéhokoľvek dôvodu, iMprove je oprávnený vymazať všetky zákaznícke dáta po 30 dňoch od ukončenia používania služby.

 5. Záručné podmienky

  POUŽÍVANIE TÝCHTO STRÁNOK JE NA VAŠU VLASTNÚ ZODPOVEDNOSŤ. VŠETKY TU UVEDENÉ MATERIÁLY, INFORMÁCIE, PRODUKTY, SOFTVÉR, PROGRAMY A SLUŽBY SA POSKYTUJÚ TAK, AKO SÚ, BEZ AKÝCHKOĽVEK ZÁRUK. IMPROVE SA ZRIEKA V CELOM ROZSAHU V ZÁKONOM POVOLENEJ MIERE VŠETKÝCH VÝSLOVNÝCH, ODVODENÝCH, ZÁKONNÝCH A OSTATNÝCH ZÁRUK, VRÁTANE ALE BEZ OBMEDZENIA NA ZÁRUKY NEPORUŠENIA PRÁV, PREDAJNOSTI ALEBO VHODNOSTI POUŽITIA NA KONKRÉTNY ÚČEL A NEPORUŠENIA VLASTNÍCKYCH PRÁV A DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA. IMPROVE NEZARUČUJE ANI TO, ŽE TÁTO WEBOVÁ STRÁNKA BUDE NEPRETRŽITE FUNKČNÁ, AKTUÁLNA, BEZPEČNÁ A NEBUDE OBSAHOVAŤ ŽIADNE CHYBY.

  AK SI STIAHNETE ALEBO INÝM SPÔSOBOM ZÍSKATE MATERIÁLY, INFORMÁCIE, PRODUKTY, SOFTVÉR, PROGRAMY ALEBO SLUŽBY, KONÁTE TAK NA VAŠE VLASTNÉ RIZIKO A BUDETE ZODPOVEDNÝ ZA AKÉKOĽVEK S TÝM SÚVISIACE POŠKODENIA, VRÁTANE STRATY ÚDAJOV ALEBO ZNIČENIA SYSTÉMU POČÍTAČA.

  NIEKTORÉ JURISDIKCIE NEUMOŽŇUJÚ VYLÚČENIE ZÁRUK, V TAKOM PRÍPADE SA VÁS VYŠŠIE UVEDENÉ VYLÚČENIA NEMUSIA TÝKAŤ.

 6. Obmedzenie zodpovednosti

  ZA ŽIADNYCH OKOLNOSTÍ NIE JE IMPROVE ZODPOVEDNÝ ŽIADNEMU SUBJEKTU ZA PRIAME, NEPRIAME, NÁHODNÉ, MIMORIADNE ALEBO SÚVISIACE POŠKODENIA ŽIADNEHO TYPU, AKÝMKOĽVEK SPÔSOBOM SÚVISIACE ALEBO VYPLÝVAJÚCE Z TEJTO WEBOVEJ STRÁNKY ALEBO Z AKÉHOKOĽVEK POUŽÍVANIA TEJTO STRÁNKY ALEBO Z WEBOVÝCH STRÁNOK ALEBO ZDROJOV, KU KTORÝM TÁTO WEBOVÁ STRÁNKA PRISTUPUJE, ALEBO NA KTORÉ OBSAHUJE ODKAZY, ANI ZA POUŽÍVANIE, SŤAHOVANIE ALEBO PRÍSTUP K ĽUBOVOĽNÝM MATERIÁLOM, INFORMÁCIÁM, PRODUKTOM ALEBO SLUŽBÁM, VRÁTANE ALE BEZ OBMEDZENIA NA UŠLÝ ZISK, PREVÁDZKOVÉ PORUCHY, STRATU ÚSPOR ALEBO STRATU PROGRAMOV, PRÍPADNE INÝCH ÚDAJOV, AJ KEĎ BOLA SPOLOČNOSŤ IMPROVE, JEJ DODÁVATELIA ALEBO VÁŠ PREDAJCA O TEJTO MOŽNOSTI INFORMOVANÍ. TOTO VYLÚČENIE A ZRIEKNUTIE SA ZODPOVEDNOSTI SA TÝKA VŠETKÝCH ŽALOBNÝCH NÁROKOV ZALOŽENÝCH NA ZMLUVE, ZÁRUKE ALEBO ÚMYSELNOM POŠKODENÍ.

  Pre špecifické materiály, informácie, produkty, softvér a služby, ponúkané na tejto webovej stránke, môžu platiť dodatočné alebo odlišné podmienky a vyhlásenia. V prípade akéhokoľvek sporu budú mať tieto dodatočné alebo odlišné podmienky a vyhlásenia prednosť pred týmito podmienkami používania.

 7. Iné

  7.1 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť alebo úplne nahradiť tieto podmienky novým znením podmienok (ďalej len „zmena podmienok“). Zmena podmienok ako aj ich aktuálne znenie bude zverejnené na internetovej stránke www.email-marketing.sk najneskôr v deň jej účinnosti.

  7.2 Užívateľ je pri využívaní Služieb na Stránke povinný dodržiavať právne predpisy štátu, v ktorom sa nachádza, ako aj právne predpisy Slovenskej republiky. V prípade porušenia právnych predpisov alebo povinností uvedených v týchto Podmienkach, môže prevádzkovateľ poskytnúť všetky informácie o užívateľovi oprávneným orgánom.

  7.3 Vyhradzujeme si právo na úpravu ceny. Ak dôjde k zmene ceny, budeme vás informovať emailom.

  7.4 Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 1.11.2009.